دروه آموزش تایپ انواع هواپیما

Aircraft Course شامل دوره های مختلف میشود که در زمان مناسب توسط گروه آموزشی برنامه ریزی میگردد. شرکت  کنندگان در این دوره ها، آموزش زمینی و پرواز با شبیه ساز هواپیمای دوره را تجربه خواهند کرد. در پایان دوره از دانشجویان امتحان تئوری و عملی بعمل خواهد آمد.
نوع هواپیما و شبیه سازهای مجاز دوره در زمان برگزاری دوره اطلاع رسانی خواهد شد.