منظره فرودگاه خدمات ویژه قزوین (OIIK)

۵۰,۰۰۰ ریال

منظره پروازی فرودگاه قزوین با کد ایکائو OIIK جهت استفاده در شبیه ساز Microsoft Flight Simulator 2004 بر اساس اطلاعات موجود در AIP ایران به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۰