دوره زمینی سطح Advanced Flight Student

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این دوره شامل:
– ۱۱ جلسه آموزش تئوری پرواز در سطح Advanced Flight Student شبکه جهانی مجازی.
– اعطای دسترسی برای شرکت در ۳ آزمون آمادگی، امتحان سطح Advanced Flight Student شبکه جهانی مجازی بصورت رایگان.
– دسترسی به تمامی منابع و مدل های مورد استفاده در دوره، بصورت رایگان.