دوره آموزش عملی پرواز

Practical Course شامل دوره های عملی پرواز با شبیه ساز میباشد که در سطح های مختلف برگزار میگردد و در این دوره، پرواز در شرایط مختلف و مانورهای مختلف متناسب با سطح دوره به دانشجویان آموزش داده میشود. برای حضور در این دوره ها در اختیار داشتن یکی از نسخه های شبیه ساز خانگی و مدل هواپیمای اعلام شده، الزامی میباشد.نوع هواپیما نیز براساس سطح دوره پیش از شروع دوره اعلام میگردد.