دوره های آموزش زمینی

Ground Course شامل تمام اطلاعات مورد نیاز یک کاربر برای فعالیت و پرواز در محیط شبیه ساز و شبکه های مجازی هوانوردی میباشد و در سطوح مختلف توسط اساتید با تجربه و با دانش تدریس میگردد.
در پایان هر دوره امتحان آمادگی آزمون اصلی در دسترس خواهد بود و دانشجویان آمادگی لازم را برای ورود به امتحانات اصلی شبکه مجازی هوانوردی را کسب مینمایند.